background
Saturday, 21 September 2013 05:17

معرفی راهکاری جهت تسکین ریسک در حملات سایبری بویژه حفاظت شبکه

اصغر جبالبارزی سربیژن ،قشم ولتاژ

سعیده محبوبی ، مهندس برق –الکترنیک

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

چکیده

امروزه جوامع صنعتی با تهدید جدیدی غیر از جنگ سرد مواجه هستند. امروزه جنگ سایبری جای جنگ سرد را گرفته است و پیروز میدان کشوری است که در زمینه سایبر مجهز تر است . یکی از موارد مورد بحث حمله به تجهیزات  کنترل و اسکادای صنایع مختلف می باشد . در این مقاله در ابتدا نقش سیستم های کنترل و اطلاعات را در دنیای امروز مورد بحث قرارمی دهد و سپس به مدیریت ریسک در سیستم های اطلاعاتی می پردازیم و پس از آن به روشهای مورد استفاده در دنیا جهت کاهش ریسک و استفاده از سیستم های مذکور پرداخته و در آخر روش پیشنهادی نویسندگان که روشی متناسب جهت استفاده و بکارگیری بصورت بومی است مورد بررسی قرار می گیرد.این روش در حال   حاشر در حال بکارگیری در شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ است.

 

واژه های کلیدی : اسکادا (سیستم های کنترل و سوپروایزری)،حملات سایبری، مدیریت ریسک ،حفاظت شبکه های صنعتی

 

Read 8077 times Last modified on Saturday, 21 September 2013 05:19